Menu Przedmiotowe
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Organy władzy publicznej
Starostwo Powiatowe
Prawo miejscowe
Ogłoszenie o naborze kandydatów
Przetargi
Budownictwo
Geodezja
Komunikacja
Edukacja
Środowisko
Organizacje pozarządowe
Turystyka
Opieka społeczna
Służby, Straże, Inspekcje
Powiatowy Urząd Pracy
Sprawy obywatelskie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Biuro rzeczy znalezionych
Wnioski i druki
WYBORY SAMORZĄDOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Dobry i przyjazny urząd
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.czarnkowsko-trzcianecki.bipst.pl
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Adres: ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
E-mail: powiat@pct.bipst.pl
   Tel. centr.: 67 253 01 60
Fax Główny: 67 253 01 61

Nr konta bankowego: 76 8951  0009  0000  1007  2000  0010
NIP  Powiatu - 763-20-92-218
Regon  Powiatu - 570799510

Strona WWW: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Starosta: Wiesław MaszewskiGodziny urzędowania: poniedziałek - piatek   7.30 -15.30

Wydział Komunikacji przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8.00 -15.30

wtorek - piatek   8.00 -15.00

Dodany 2003-06-03 17:32:35 przez Anna Bielejewska         Wyświetlony: 35528
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2014-03-26 14:26:30               Historia zmian [27]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

                                        
 
 Czarnków, dnia 18.05.2011                                                      
OŚ.III.6341.30.2011MF
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
                               Działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmian. ) oraz art. 127 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2005 r.,Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zawiadamia
o wszczęciu postępowania wodnoprawnegona na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowe im. Janka z Czarnkowa, al. Brzezińska, 64-700 Czarnków w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni wierconej na ujęciu, zlokalizowanym na terenie działki o nr ewid. 2283 w m. Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
 
Szczególne korzystanie z wód, obejmuje:
 
 - ilości poboru wód podziemnych: Qśr d = 208,1 m3/d,   Q max h = 19,5 m3/h, Qr = 31.839,0 m3/rok
na potrzeby ogródków działkowych na podlewanie warzyw
 
- źródłem poboru wody podziemnej jest studnia wiercona o głębokości 110,5 m, ujmująca wody  podziemne z utworów trzeciorzędowych o zasobach eksploatacyjnych ustalonych w wysokości Qe = 20,0 m3/h przy depresji s = 2,7 m, które zostały zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego  w Pile Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Geologii z dnia 15 grudnia 1987 r., znak: OS-G-X-8530/157/87
 
UWAGA !
                 Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu zainteresowanym stronom w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2011-05-18 13:12:08 przez Marian Fortuniak         Wyświetlony: 3405
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-05-18 13:12:08               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 
Czarnków, dn. 14.06.2011 r.
OŚ.6341.33.2011MF
 
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
Działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmian. ) oraz art. 127 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2005 r.,Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego wodnoprawnegona wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: Rzeka Stara Noteci II odbudowa budowli piętrzących szt. 5, w obrębie m. Zofiowo i Bukowiec, gm. Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki
 
 
UWAGA !
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu zainteresowanym stronom w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2011-06-14 11:03:24 przez Marian Fortuniak         Wyświetlony: 3183
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-06-14 11:03:24               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 
 
Czarnków, dn. 14 czerwca 2011 r.
OŚ.6341.33.2011.MF
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
                   Na podstawie art. 49 i 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r.,Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
 
 
Podaję do publicznej Wiadomości
 
że w dniu 20 maja 2011  r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: Rzeka Stara Noteci II odbudowa budowli piętrzących szt. 5 w obrębie m. Zofiowo i Bukowiec, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
 
 
                
Sprawą zajmują się:
Dodany 2011-06-14 11:05:32 przez Marian Fortuniak         Wyświetlony: 3171
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-06-14 11:05:32               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 
Czarnków, dn. 15.06.2011 r.
OŚ.6341.37.2011MF
 
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
Działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmian. ) oraz art. 127 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2005 r.,Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego wodnoprawnegona na wniosek Pana Zbigniewa Chodzyńskiego, zam. 64-720 Lubasz, ul. Desantu spadochronowego 1 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego nawykonanie urządzenia wodnego: zbiornika wodnego zasilanego wyłącznie wodą gruntową o powierzchni 0,1 ha, zlokalizowanego na dz. o nr ew. 344/18, obręb Goraj, gm. Lubasz, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie.
 
Charakterystyka zbiornika wodnego:
 
lokalizacja zbiornika wodnego: działka nr 344/18, obręb m. Goraj, gm. Lubasz
powierzchnia zbiornika wodnego: 0,1 ha
pojemność zbiornika wodnego: 1000,00 m3
średnia głębokość zbiornika wodnego: 1,4 m
rzędna lustra wody w zbiorniku wodnym: 78,40 m n.p.m.
rzędna dna w zbiorniku wodnym: 77,00 m n.p.m.
przeznaczenie zbiornika wodnego: dla potrzeb amatorskiej hodowli ryb, rekreacji oraz dla potrzeb p.poż.
 
 
UWAGA !
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu zainteresowanym stronom w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2011-06-15 10:13:15 przez Marian Fortuniak         Wyświetlony: 3150
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-06-15 10:13:15               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 
Czarnków, dn. 21.06.2011 r.
OŚ.6341.38.2011MF
 
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
Działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmian. ) oraz art. 127 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2005 r.,Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego wodnoprawnegona na wniosek Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartoorzędowych w obrębie m. Drawsko - Abisynia na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w m. Drawsko - Abisynia oraz odprowadzania wód popłucznych z stacji uzdatniania wody, gm. Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, wygaszenie decyzji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego wydanej w dniu 16.07.2009 r., znak: OŚ.III.6223-33/09
 
UWAGA !
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu zainteresowanym stronom w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2011-06-21 12:26:28 przez Marian Fortuniak         Wyświetlony: 3138
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-06-21 12:26:28               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 
Czarnków, dn. 21.06.2011 r.
OŚ.6341.39.2011MF
 
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
 
Działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmian. ) oraz art. 127 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2005 r.,Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego wodnoprawnegona na wniosek Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartoorzędowych w obrębie m. Chełst, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w m. Chełst oraz odprowadzania wód popłucznych z stacji uzdatniania wody, gm. Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, wygaszenie decyzji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego wydanej w dniu 14.07.2009 r., znak: OŚ.III.6223-29/09
 
UWAGA !
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu zainteresowanym stronom w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2011-06-21 12:42:55 przez Marian Fortuniak         Wyświetlony: 3138
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-06-21 12:42:55               Historia zmian
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Robert Ratajczak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Joanna Szwed   Napisz wiadomość
    Tel: 672552823
Hanna Murias   Napisz wiadomość
    Tel: 672223260
Marian Fortuniak   Napisz wiadomość
    Tel: 672530160 w 1134
Radosław Jaremba   Napisz wiadomość
    Tel: 672530160 w 1189
Aleksandra Dackow   Napisz wiadomość
    Tel: 672530160 w 1134
Ryszard Wojciechowski   Napisz wiadomość
    Tel: 672530160 w 1110
Katarzyna Grencel   Napisz wiadomość
    Tel: 672530160 w 1236
Anna Bielejewska   Napisz wiadomość
    Tel: 672530160 w 1157
Miłosz Niedźwiecki   Napisz wiadomość
    Tel: 67-253-0160 wew.1188
Sławomir Milczarek   Napisz wiadomość
    Tel: 600078867
Adam Górzyński   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Elektroniczny  Dziennik Urzędowy Wojewdztwa Wielkopolskiego
1992626 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij